Absolutní hodnota společnosti

Je obchodní metoda oceňování společnosti, která využívá analýzy diskontovaných peněžních toků za účelem stanovení finanční hodnoty společnosti. Absolutní hodnota se liší podle použitých hodnotových modelů, které určují hodnotu společnosti ve vztahu k jejím konkurentům. Tyto modely se snaží určit vlastní hodnotu společnosti na základě očekávaných peněžních toků (cash flow).
[RICH_REVIEWS_SHOW num=“all“]