Agregátní nabídkový šok

Nabídkové šoky jsou nečekanými událostmi, které mají vliv na nabídku zboží, služeb a na jejich cenu, případně na úroveň cenové hladiny v ekonomice obecně. Agregátní nabídkový šok se může týkat jedné země, více zemí nebo i celého světa. Rozlišujeme nabídkové šoky negativní a pozitivní.

V krátkém období, dochází v případě negativního nabídkového šoku k poklesu výstupu ekonomiky, růstu inflace a může dojít i ke zvýšení rizika stagflace (situace, kdy je inflace vysoká, ale ekonomika stagnuje). V grafu nabídky a poptávky to bude znázorněno jako posun nabídkové křivky směrem doleva, což bude mít za následek dříve zmiňovaný pokles výstupu ekonomiky a růst cenové hladiny. Tato situace nastane například při prudkém zvýšení cen ropy, která je vstupní surovinou pro mnohé průmysly.

Opakem bude situace, kdy dojde k prudkému snížení cen určité komodity, jako například zmiňované ropy, což bude mít v krátkém období za následek posun nabídkové křivky směrem doprava, pokles cenové hladiny a zvýšení výstupu. V takovém případě hovoříme o pozitivním nabídkovém šoku.

Celkové změna výstupu a cenové hladiny záleží na sklonu poptávkové křivky, kdy můžeme říci, že čím je poptávková křivka strmější (tzn. méně elastická), tím je růst cenové hladiny vyšší a růst produktu menší.