Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci obsahuje sadu preventivních pravidel, která mají za úkol snížit počet pracovních úrazů a výskytu nemocí z povolání, stejně jako snížit míru škody těmito jevy spojenými.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v České republice se řídí Rámcovou směrnicí Evropské unie o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (89/391/EHS). Tato směrnice vstoupila v platnost 12. 6. 1989 a její části obsahují:

 • definování výrazu „pracovní prostředí“ v souladu s Úmluvou č. 155 Mezinárodní organizace práce
 • stanovení stejné úrovně pro bezpečnost a ochrany zdraví všech pracovníků (s výjimkou lidí pracujících doma a některých bezpečnostních složek)
 • identifikaci jednotlivých rizik a jejich hodnocení
 • povinnost implicitního zavedení preventivních opatření

Mezi hlavní úkoly plynoucí z této směrnice patří:

 • prevence rizik
 • správné vyhodnocení rizik
 • odstranění rizik na místě jejich vzniku
 • přizpůsobení práce hrozícím rizikům
 • nahrazení nebezpečných věcí méně nebezpečnými
 • rozvíjení politiky prevence rizik
 • upřednostňování kolektivních ochranných opatření nad nad individuálními ochrannými opatřeními
 • udělování vhodných pokynů zaměstnancům

(více k této problematice najdete na této stránce webu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci).

Na výše uvedenou směrnici navazují:

 • sdělení Evropské komise KOM 2004/62 o provádění a ustanovení několika směrnic, a to:
 • 89/391 EHS (rámcová směrnice)
 • 89/654/ EHS (směrnice upravující povinnosti zaměstnavatelů a zpřesňující pojem „pracoviště“ a minimální požadavky na jeho bezpečnost)
 • 89/655 EHS (tato směrnice byla v roce 2009 nahrazena směrnicí 2009/104/ES)
 • 89/656/EHS (směrnice definující minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání ochranných prostředků zaměstnanci při práci.)
 • 90/269/ EHS (manipulace s břemeny)
 • 90/270/EHS (minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pro práci se zobrazovacími jednotkami, přičemž zobrazovací jednotkou je myšleno stínítko pro zobrazování alfanumerických znaků nebo grafického zobrazení bez ohledu na použitý způsob zobrazování)

V praxi je pouze minimální část problematiky BOZP upravováno českou legislativou.

Připraveno ve spolupráci s webem Manutan.cz, prodejcem ochranných oděvů ochranných pomůcek.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]