Dlouhodobý nehmotný majetek

Je majetek firmy, který nemá hmotnou podobu a patří sem například software, patenty, licence, goodwill. Dlouhodobý nehmotný majetek má dobu použití delší než 1 rok a můžeme ho odepisovat.