EVA (ekonomická přidaná hodnota)

Neboli ekonomická přidaná hodnota, je finanční ukazatel, jehož hlavním účelem je posoudit hodnotu majetku vlastníků společnosti. Dá se vypočítat například jako rozdíl mezi čistým provozním ziskem a kapitálovými náklady. Jeho velkou výhodou je právě to, že zohledňuje náklady na kapitál, kam se započítávají i náklady obětované příležitosti. Byl vyvinut v roce 1993 společností Stern Stewart & Co.