Jaký je rozdíl mezi příjmy a výnosy? U nás najdete odpověď

By | 21.5.2015

Příjmy a výnosy jsou účetní pojmy se zcela rozdílným významem. Podnikatelé a manažeři sice vědí, co znamenají, přesto je v praxi někdy zaměňují. A to může vést ke zbytečným nedorozuměním.

Zjednodušeně: příjmy jsou peníze, které přišly na účet nebo byly inkasovány do pokladny, zatímco výnosy představují peněžní prostředky, které podnik teprve získá. Jsou spojeny pouze s vydáním dokladu, typicky faktury.

Mezi výnosem a příjmem uběhne mnohdy i několik měsíců, a to v obou směrech: pokud je dlouhá splatnost faktury, nebo jsou naopak peníze inkasovány předem jako záloha.

Na příjem je třeba se podívat i jako na přírůstek peněžních prostředků, který nemusí souviset s výnosem. Příkladem může být půjčka z banky. Připsání půjčky např. ve výši 250 000 Kč je pro firmu příjem – přírůstek peněžních prostředků. Těchto 250 000 Kč ale nepředstavuje výnos, protože firmě tyto peníze nijak nezvýšily ekonomický prospěch (ve formě přírůstku majetku, aktiv nebo snížení závazku).

Zajímavý pohled na problematiku rozdílů příjmů a výnosů je i z hlediska DPH. Např. výnos, který vznikl časově dříve, může být 10 000 Kč, ale následný příjem finančních prostředků na bankovní účet včetně DPH je 12 100 Kč.

Ne každý příjem je tedy výnos a ne každý výnos je příjem. I když je účetní software velkým pomocníkem, za své účetnictví odpovídá každý podnikatel před finančním úřadem sám a základní zásady by měl tudíž znát. Orientace v účetních základech už mnohým z nich ušetřila nemalé finanční prostředky, a naopak jiní se v důsledku přehnané důvěřivosti dostali do velkých dluhů. Aby se to nestalo vám, čtěte dále.

Pojmy patřící k sobě jsou:

  • příjmy a výdaje – skutečné peněžní toky, přírůstky a úbytky peněz, které odráží výkaz cash flow
  • výnosy a náklady – hmotné toky v peněžním vyjádření, které odráží výkaz výsledovka

Hned je tedy vidět, že v běžném hovoru často používané věty typu „Výnosy z našeho nového obchodu spolehlivě pokryly všechny výdaje“ či „Příjmy z této činnosti bohužel nepřevýší náklady“ jsou nesmyslné.

Správně je:

  • Příjmy z našeho nového obchodu spolehlivě pokryly všechny výdaje.“
  • Výnosy z této činnosti bohužel nepřevýší náklady.“

Proč je důležité rozlišovat příjmy a výnosy

Význam pojmů příjmy a výnosy se v některých situacích může stát klíčovým. Většina firem potřebuje peníze na účtech nebo v pokladně, kterými je třeba průběžně platit.

Hospodářský výsledek se však počítá jako rozdíl mezi výnosy a náklady. Jinými slovy, výkon firmy není vázán na skutečné peněžní toky. Pak se stává, že podnik dosáhl zisku, zaplatil z něho i daně, a přitom má velké problémy s příjmy a výdaji neboli cashflow.

Co z toho vyplývá? Že cílem nemůže být pouhé dosažení zisku, ale zejména to, aby reálné peněžní příjmy dokázaly plynule dle potřeb potvrzovat zaúčtované výnosy. Manažeři se o to musí neustále snažit, nejlépe už v úvodu pečlivým zvažováním veškerých podnikatelských rizik.