Kapitálový účet

Peněžité a nepeněžité vklady do firmy, fondy tvořené ze zisku, kapitálové fondy a hospodářské výsledky minulých let i období současného, spadají v rozvaze pod položku vlastní kapitál na straně pasiv. Jedná se o majetek, který do podniku vložili zakladatelé anebo o majetek, jenž byl vytvořen v průběhu činnosti podniku. Podíl vlastního kapitálu na majetku společnosti není fixní, ale může se měnit podle toho, jak se budou jednotlivé položky do vlastního kapitálu spadající měnit. Velmi často to bude například dosažený zisk. Vedle vlastního kapitálu se rozlišuje také kapitál cizí, jež mohou představovat bankovní úvěry nebo jiné finanční závazky podniku. Ze vzájemného poměru vlastního a cizího kapitálu se dá pomocí finančních ukazatelů posuzovat finanční zdraví firmy a její perspektivy do budoucna.