Kuponový dluhopis

Dluhopis představuje zastupitelný cenný papír, jehož nákupem investor půjčuje emitentovi jistou částku za stanovených podmínek. Z dluhopisu vyplývá právo investora na splacení dlužné částky a povinnost emitenta toto právo uspokojit.

Kuponový dluhopis zajišťuje investorovi průběžné (měsíční, čtvrtletní, roční) vyplácení úrokového výnosu, nebo jednorázové při jeho splatnosti. Úrokový výnos (kupon) lze stanovit fixně nebo v závislosti na vývoji tržních úrokových sazeb. Daní se v souladu s příslušnými právními předpisy a pravidly pro výpočet daně z příjmu, případně srážkové daně.

Oproti tomu u bezkuponového dluhopisu není úrokový výnos z dluhopisu investorovi vyplácen průběžně, ale plyne z rozdílu mezi nominální hodnotou vyplacenou při splatnosti (případně cenou zpětného odkupu) a cenou pořízení dluhopisu. Jinými slovy je to tzv. diskontovaný dluhopis, jehož výnos představuje rozdíl mezi částkou, za kterou ho investor nakoupí, a částkou, kterou získá v den jeho splatnosti.

Opční dluhopis

Opční dluhopis zajišťuje jeho majiteli předkupní právo na akcie emitenta. Toto právo ztělesňuje připojený opční list, který může být oddělen od dluhopisu a obchodován samostatně. Opční dluhopis lze vydat buď v listinné, nebo zaknihované podobě.

Význam dluhopisu

Dluhopis (bond) je cenný papír představující půjčku státu, místní samosprávě, obchodní společnosti a podobně. Od klasických půjček se ale liší, a to veřejnou obchodovatelností. Emitent (dlužník) se dluhopisem zavazuje investorovi vyplatit v době splatnosti stanovenou peněžní částku, vyjadřující nominální hodnotu dluhopisu, a také úrok, tzv. kupón.

Dluhopis je alternativou k bankovnímu úvěru a emitentovi (dlužníkovi) dává možnost získat finanční prostředky za podmínek, které si sám stanoví. Pro věřitele je zase alternativním investováním s relativně nižším rizikem.

Dluhopisy jsou obvykle obchodovány na mimoburzovním trhu (částečně veřejně). Zpravidla se dělí podle rizika, emitenta, doby splatnosti a způsobu úročení.

[Celkem: 1    Průměr: 3/5]