Likvidita

Likviditu můžeme vnímat ze dvou hledisek – z účetního a tržního. V případě podniku, ekonomiky nebo investice, označuje pojem tržní likvidita schopnost trhu realizovat prodej nebo nákup aktiva, aniž by se v procesu výrazným způsobem změnila jeho cena. V podobném duchu pak stupeň likvidity aktiva vypovídá o tom, o kolik budeme muset snížit cenu aktiva, pokud jej budeme chtít na trhu rychle prodat. Na likvidních trzích je „cena“ za rychlý prodej poměrně nízká – abychom aktivum prodali rychle, nebude potřeba cenu výrazně snižovat. Naopak pokud budeme chtít rychle prodat aktivum na málo likvidním trhu, povede se nám to pouze při výrazném snížení požadované ceny.

Nejlikvidnějším aktivem jsou peníze, které je možno nejrychleji a nejsnadněji přeměnit na aktiva jiná. Pokud si například chceme koupit televizi za 10 000 Kč, nejjednodušším způsobem bude k tomu použít peníze. Pokud bychom ale místo peněz chtěli zaplatit kolekcí známek, oceněnou na 10 000 Kč, pravděpodobně bychom těžko hledali někoho, kdo by byl ochoten prodat nám televizi za sbírku známek. Nejsnazší by proto bylo kolekci prodat a za hotovost si koupit televizi. Pokud bychom ale nechtěli čekat několik týdnů nebo i měsíců, než najdeme kupce ochotného zaplatit skutečnou cenu naší kolekce, museli bychom požadovanou cenu pravděpodobně výrazně snížit. Kolekci známek proto za likvidní aktivum nepovažujeme. Příkladem málo likvidního aktiva jsou také nemovitosti, které nejenom, že nebývá možné okamžitě prodat, ale navíc se často kupní cena může výrazně lišit od ceny oceňovací.

Z hlediska účetního znamená pojem účetní likvidita schopnost jedince nebo společnosti splácet své finanční závazky v době jejich splatnosti. Jinými slovy tedy to, že mají dostatek peněz ve chvíli, kdy je potřebují. V rámci podniku se likvidita posuzuje tak, že se porovnají jeho likvidní aktiva spolu s finančními závazky splatnými v horizontu jednoho roku. Ukazatelů, jež posuzují likviditu podniku, je více a liší se v tom, která aktiva považují za likvidní – tj. snadno přeměnitelná na peníze, a která ne.

Stupeň likvidity je důležitý také proto, že: 1) Likvidní aktiva umožňují rychlý přístup k penězům za účelem jejich reinvestování do jiných aktiv, jejichž cena na trhu je zrovna nízká. 2) Likvidní aktiva umožňují snížit některá investiční rizika díky tomu, že investor bude schopen rychle reagovat na pohyby trhu. 3) Likvidní aktiva umožňují starším lidem využívat svých prostředků nyní, a ne až později a naopak mladým lidem ve chvíli, kdy peníze potřebují.