Makroekonomie

Makroekonomie je vědní disciplína, která zkoumá ekonomii z hlediska celku a zaměřuje se na jevy jako je její struktura, výkon, chování a rozhodovací procesy. Spolu s mikroekonomií představují jedno z nejzákladnějších dělení ekonomie.

Odborníci studující makroekonomii se zabývají agregátními ukazateli jako je HDP, míra nezaměstnanosti nebo inflace a zkoumají vzájemné působení jednotlivých odvětví ekonomiky, aby lépe porozuměli jejímu fungování. Vyvíjí proto modely, které vysvětlují vzájemné vztahy mezi faktory, jako jsou například spotřeba, výstup, nezaměstnanost, inflace, národní důchod, investice, měnové kurzy či mezinárodní obchod. Na druhé straně je potom mikroekonomie, která zkoumá činnosti jednotlivých složek ekonomiky, jako jsou například firmy nebo spotřebitelé a to, jak jejich chování ovlivňuje nabízené množství statků a ceny na trhu.

Předmět zkoumání makroekonomie je poměrně široký, ale přesto jsou pro něj typické zejména dvě oblasti. Jednou z nich je snaha porozumět příčinám a následkům krátkodobého kolísání národního důchodu, nazývaných také jako hospodářský cyklus, a druhou je snaha porozumět faktorům, jež ovlivňují růst ekonomiky v dlouhém období, neboli mají za následek růst národního důchodu.

[Celkem: 1    Průměr: 5/5]