Monopolní síla

Znamená schopnost monopolu ovlivňovat tržní cenu své produkce a zároveň i schopnost stanovit cenu vyšší, než jsou jeho mezní náklady. Monopolní síla se měří pomocí tzv. Lernerova indexu, který nabývá hodnot 0-1, a vyšší hodnoty vypovídají o vyšší monopolní síle. Pokud by se index rovnal nule (L=0), znamenalo by to, že se firma nachází v dokonalé konkurenci (teoretický model). S monopolní silou souvisí i míra koncentrace, která je procentuálním vyjádřením podílu nejsilnějších firem v daném odvětví na jeho celkovou produkci. Jeden z dobrých ukazatelů pomocí kterého je možné posoudit to, zdali má firma na trhu významnou monopolní sílu, je i tzv. křížový koeficient cenové pružnosti poptávky jejích nejbližších substitutů.