Návratnost kapitálu (ROCE)

Patří k základním měřítkům finanční výkonnosti. Vypočítá se jako zisk před zdaněním oproti investovanému kapitálu a vynásobí se 100, čímž získáme údaj v procentech.