Podílový fond –definice, historie, regulace v ČR

Historie podílových fondů

První zmínky o kolektivním investování sahají do Holandska roku 1774, kdy investiční makléř Abraham van Ketwich založil fond určený pro občany z nižších sociálních vrstev (v tomto slova smyslu myšleno drobné živnostníky). Jako motivace k založení prvního podílového fondu jsou zkušenosti získané z finanční krize z let 1772–1773, která zasáhla finanční sektory Anglie, Skotka a Holandska. Abraham van Ketwich, již tehdy povoláním investiční makléř, chtěl svým stávajícím i novým klientům nabídnout možnost diverzifikace investic i při malých částkách. První podílový fond měl, i s ohledem na zkušenosti z předchozí finanční krize, velmi přísné podmínky investování, kdy byly jasně vymezeny oblasti, do nichž fond mohl investovat. Prostředky shromážděné od podílníků fondu byly dále rozděleny do dvaceti tříd a kapitál každé této třídy musel obsahovat portfolio 50 dluhopisů a 20–25 akcií.

Tento první fond nesl název „Eendragt Maakt Magt“ (v překladu jednota vytváří sílu) a prostředky svých podílníků investoval do státních dluhopisů Rakouska, Dánska, Německa, Španělska, Švédska, Ruska a půjček pro plantážníky v Západní Indii. Počet podílníků tohoto fondu byl omezen na 2 000.

Myšlenka kolektivního investování se stala natolik populární, že se z Holandska rychle rozšířila do Velké Británie a odtud i do USA a následně celého světa. Největší podílové fondy dneška dnes spravují prostředky v řádech bilionů Kč

Definice pojmu „podílový fond“

Pojem „fond kolektivního investování“ definuje §93 zákona 240/2013 Sb. takto:

Fondem kolektivního investování je:

  1. a) právnická osoba se sídlem v České republice, která je oprávněna shromažďovat peněžní prostředky od veřejnosti vydáváním akcií a provádět společné investování shromážděných peněžních prostředků na základě určené investiční strategie na principu rozložení rizika ve prospěch vlastníků těchto akcií, a dále spravovat tento majetek, a
  2. b) podílový fond, jehož účelem je shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti vydáváním podílových listů a společné investování shromážděných peněžních prostředků na základě určené investiční strategie na principu rozložení rizika ve prospěch vlastníků těchto podílových listů a další správa tohoto majetku.

 

Podílové fondy v ČR

Činnost investičních společností a podílových fondů v České republice vymezuje zákon 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech, činnost účastníků finančního trhu pak vymezuje zákon 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu.

Regulaci a dohled nad kapitálovým trhem, tj. i působením fondů kolektivního investování, vykonává Česká národní banka, která rozhoduje o žádostech a udělení licencí, povolení, registraci subjektů (účastníků kapitálových trhů v ČR).

 

České domácnosti mají v podílových fondech uloženo 431 994 026 514 Kč (hodnota k 31.12.2016) a investice do fondů kolektivních investování tvoří 11,1 % celkových úspor českých domácností, což zhruba odpovídá objemu prostředků, jež české domácnosti mají uložené v penzijních fondech.

 

Připraveno ve spolupráci se společností Phoenix Investor, nezávislou poradenskou společností pro náročné zákazníky z privátního sektoru, akademiky a podnikatele napříč celou Evropou.

 

Zdroje:

http://mutualfunds.com/education/mutual-funds-brief-history/

http://www.akatcr.cz/download/225-the_origins_of_mutual_funds.pdf

https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=240~2F2013&rpp=15#seznam

Financial Market History: Reflections on the Past for Investors Today

http://www.akatcr.cz/download/3781-tk20170224_prezentace_roku_2016.pdf

[Celkem: 1    Průměr: 3/5]