Pojistná událost

Nahodilá událost, po jejímž vzniku vzniká povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v rozsahu sjednaném v pojistné smlouvě.