Pojistné plnění

Peněžní plnění vyplácené pojistitelem po vzniku pojistné události v rozsahu sjednaném v pojistné smlouvě.