Promlčení práva na plnění z pojištění

Promlčení práva na plnění pojištění nastává tehdy, nebylo-li právo uplatněno ve lhůtě stanovené zákonem. Promlčecí doba pro právo na plnění z pojištění je tři roky a začíná běžet jeden rok od data, kdy nastala pojistná událost, to znamená čtyři roky od pojistné události. Speciálně u životního pojištění se promlčecí doba prodlužuje na 10 let.