Rozdíly mezi akciovou společností a s.r.o.

By | 26.10.2015

Jak akciové společnosti, tak s.r.o. jsou kapitálové obchodní společnosti a nejvíce využívané formy podnikání v České republice. Rozdílů mezi „akciovkou“ a „eseróčkem“ se dá najít mnoho, ale ten hlavní spočívá ve způsobu jejich řízení.

Společnost s ručením omezeným má obvykle jen několik vlastníků zapsaných v obchodním rejstříku, z nichž každý má určitý podíl v procentech. Tyto osoby vyberou jednatele, kteří mají následně právo jednat jménem této s.r.o. a určovat její politiku.

Akciová společnost může mít i tisíce vlastníků, kteří v ní mají podíly ve formě akcií a volí řídící a kontrolní orgány, určující pak strategii firmy. Chování akciové společnosti důkladně upravuje zákon o obchodních korporacích. Její představenstvo a dozorčí rada musí mít minimálně po 3 členech, a.s. má povinnost pořádat valné hromady, mít stanovy určující způsob jejího řízení, dávat valné hromadě účetní doklady ke schválení a pravidelně volit členy představenstva a dozorčí rady. Základní kapitál akciové společnosti se dělí na akcie na jméno či doručitele. Jejich majitelé tedy nemusí být veřejně známi, což znamená, že a.s. umožňuje anonymitu vlastníků.

Obecně lze říci, že pro rozsáhlejší podnikání je lepší zvolit formu akciové společnosti, která také působí všeobecně seriózněji, a pro menší projekty s nižším základním kapitálem s.r.o.

Založit s.r.o. je navíc od roku 2014 mnohem snadnější, protože zákon o obchodních korporacích odstranil povinnost vytvoření základního kapitálu ve výši 200 tisíc korun, a namísto toho zavedl minimální vklad ve výši 1 koruny. Další změnou je možnost vytvořit další varianty podílů, se kterými se pojí více druhů práv a povinností. Podíly lze také vtělit do volně převoditelného cenného papíru, tzv. kmenového listu. Jednatelem s.r.o. může být nově také právnická osoba, a byla zrušena povinnost zřizovat rezervní fond (stejně tak pro a.s.).

Výše základního kapitálu

Ve výši základního kapitálu spočívá další zásadní rozdíl mezi akciovou společností a s.r.o. Zatímco k založení s.r.o. postačuje nově teoreticky jen 1 koruna, akciová společnost k tomu potřebuje 2 miliony korun.

Společnou výhodou obou forem podnikání je však to, že se ho společníci neúčastní osobně, ale pouze prostřednictvím vkladu do základního kapitálu. Také jeho postupné zvyšování je možné. Avšak akciová společnost tak činí veřejným nebo neveřejným úpisem akcií a zapsáním do obchodního rejstříku, zatímco s.r.o. stačí ke zvýšení základního jmění notářský zápis.