Ručení DPH za odběratele – kdy se Vás týká?

By | 2.6.2014

Počínaje rokem 2014 ručí dodavatelé za odvedení DPH ze strany svých odběratelů. V krajním případě

Počínaje rokem 2014, resp. účinností změn v zákoně o DPH, ručí dodavatelé za odvedení DPH ze strany svých odběratelů. V krajním případě tedy může dojít k situaci, kdy dodavatel zaplatí DPH dvakrát a to:

– v době prodeje zboží či služby odběrateli

– v době, kdy musí splnit svůj ručitelský závazek za svého odběratele

V jakých situacích může dojít k tomu, že budete muset zaplatit DPH za své klienty? Odpověď najdeme v odstavcích 1 a 2 §109 zákona o DPH, přesná citace těchto odstavců zní:

 

§ 109 Ručení příjemce zdanitelného plnění

(1) Plátce, který přijme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněné jiným plátcem nebo poskytne úplatu na takové plnění (dále jen „příjemce zdanitelného plnění“), ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud v okamžiku jeho uskutečnění věděl nebo vědět měl a mohl, že

a) daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena,

b) plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění (dále jen „poskytovatel zdanitelného plnění“), se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, nebo

c) dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody.

(2) Příjemce zdanitelného plnění ručí také za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění

a) bez ekonomického opodstatnění zcela zjevně odchylná od obvyklé ceny

b) poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, nebo

c) poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zdroj: Businessinfo.cz

Do situace, kdy budete DPH platit dvakrát, se tedy dostanete na základě vědomého porušení výše uvedených odstavců §109 zákona o DPH.

Jak se vyhnout dvojímu placení DPH?

 

První z možností je odvod DPH za odběratele v době prodeje zboží či služeb. Zde ovšem vzniká zvýšená administrativní zátěž. Dalším způsobem je dodávka zboží či služeb podmíněná potvrzením o zaplacení DPH, zde pak riskujete, že od Vás dodavatel přestane zboží či služby kupovat.

Další cestou je obchodování s firmami, které nebyly označeny za nespolehlivé plátce. Informaci o tom, jestli je Váš obchodní partner nespolehlivým plátcem získáte na stránkách Ministerstva financí České republiky a v databázích shromažďujících údaje o firmách působících v České republice.

Příspěvek byl připraven ve spolupráci se společností Bisnode, dodavatelem firemní databáze Albertina, sdružující subjekty působící na území České republiky, které mimo jiné obsahují i informace o ekonomické situaci jednotlivých firem. Více informací o jednotlivých databázích najdete v e-shopu.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]