Tantiémy – definice, zdanění, dividendy

Tantiéma (zvaná také odměna) představuje podíl na zisku obchodní společnosti určený pro členy jejích statutárních orgánů – představenstva a dozorčí rady. O výši tantiém rozhoduje valná hromada, která má právo, nikoliv povinnost je poskytnout. Tantiémy mohou být také odměny pro umělce za vystupování nebo podíly na zisku pro autory děl.

Český obchodní zákoník (§ 178) upravuje tantiémy jen z hlediska akciových společností a český autorský zákon blíže nespecifikuje formu a způsob určování odměny pro autory. Ani občanský zákoník v úpravě smlouvy o dílo či zákoník práce v úpravě dohody o práci konané mimo pracovní poměr neuvádějí speciální termín pro odměny, případně pohyblivé složky mzdy závislé na výnosech nebo zisku.

Tantiémy a dividendy – základní rozdíly

Tantiémy i dividendy jsou podíly na zisku akciové společnosti. Jejich výši stanoví usnesení valné hromady. Tantiéma je však určena členům představenstva a dozorčí rady jako odměna za jejich činnost, zatímco na dividendu má právo každý akcionář.

Podle precedentního rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky z roku 2010 nelze vyplácet tantiémy, pokud nejsou zároveň vypláceny dividendy. Výplata dividend je tedy prioritní. Soud uvedl v odůvodnění svého rozhodnutí, že část zisku určená k rozdělení musí být přednostně dělena mezi akcionáře, a výplata tantiém může výplaty dividend pouze doplnit. Právě akcionář, nikoliv členové orgánů společnosti, se totiž prostřednictvím investice do akcií účastní podnikání, a podíl na zisku je jeho základním právem.

Vyplacení tantiém bez vyplacení dividend by bylo v přímém rozporu s obchodním zákoníkem, a tedy neplatné. V souvislosti s tím lze v praxi očekávat rozhodnutí valných hromad společností o symbolických dividendách a vysokých tantiémách, jejichž nepoměr by opět musel řešit soud.

Zdanění tantiém

Tantiémy náleží mezi příjmy ze závislé činnosti dle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, a podle něho jsou také zdaňovány.

Odvody na sociální a zdravotní pojištění z tantiém

Sociální a zdravotní pojištění se z tantiém odvádí, protože představují příjem ze závislé činnosti podle § 6 zákona o daních z příjmů. Členové představenstva obchodní společnosti jsou i dle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti považování za zaměstnance a jejich odměny – tantiémy za součást vyměřovacího základu pro odvod pojistného.