Typy dluhopisů

By | 28.6.2015

Dluhopis (obligace, bond) je cenný papír, který zjednodušeně představuje půjčku investora emitentovi: státu, místní samosprávě (municipalitě) či obchodní společnosti.

Od klasické půjčky se dluhopis odlišuje veřejnou obchodovatelností. Emitent (dlužník) se jím zavazuje investorovi (novému majiteli) vyplatit v době splatnosti stanovenou peněžní částku, vyjadřující nominální hodnotu dluhopisu, a rovněž úrok (kupon).

Dluhopisy mohou být listinné (ve fyzické podobě) nebo zaknihované (ve středisku cenných papírů), na jméno či na doručitele.

 • Dluhopis na jméno umožňuje právo z něho plynoucí ve vztahu emitentovi vykonávat jen tomu, kdo je zapsán jako majitel v seznamu vedeném emitentem. Jeho převedení je možné rubopisem a předáním.
 • Dluhopis na doručitele umožňuje právo z něho plynoucí ve vztahu emitentovi vykonávat tomu, kdo ho vlastní. Jeho převedení je možné pouhým předáním.

Nejčastěji se dluhopisy dělí dle rizika, emitenta, doby splatnosti či způsobu úročení.

Typy dluhopisů podle emitenta

K různým emitentům a okolnostem, za kterých byly dluhopisy vydány, se váže i míra jejich rizika. Hlavní riziko dluhopisu je jeho nesplacení, a právě to musí věřitel odhadnout. Velké riziko přináší vyšší výnos, ale zase nízkou likviditu. Státní dluhopisy mají nižší úrok než korporátní. Platí, že investice je vždy kompromis mezi výnosem, rizikem a likviditou. Zvažují se však i další faktory, protože důvěryhodnost emitenta může být proměnlivá v čase.

 • Státní dluhopisy vydává stát, v případě České republiky ministerstvo financí. Emisi zajišťuje Česká národní banka, která se stará také o vyplácení úroků. Státní dluhopisy jsou oblíbené pro nízkou míru rizika a půjčené peníze slouží nejčastěji k vybudování infrastruktury nebo splácení státního dluhu. Po ničivé povodni v roce 1997 jsme se setkali i se státními povodňovými dluhopisy, které investorům přinesly solidní úroky.
 • Komunální (municipální) dluhopisy vydává územní samosprávní celek, v České republice jen se souhlasem ministerstva financí. Zajišťují je buď daně, nebo konkrétní projekty, z jejichž výnosů se pak vyplácí úrok.
 • Korporátní (podnikové) dluhopisy vydává určitá společnost za účelem získání kapitálu ke své činnosti (modernizaci, rozšíření, avšak i k odvrácení bankrotu). Mají různou míru rizikovosti, což určuje velikost úroků.
 • Bankovní dluhopisy vydává peněžní ústav. Někdy jsou považovány za součást korporátních dluhopisů se specifickými možnostmi, kdy např. banka může být jejich distributor.

Typy dluhopisů podle doby splatnosti

Obecně platí, že (srovnatelné) dluhopisy s dřívější splatností jsou méně rizikové, avšak i s nižšími úroky.

 • Krátkodobé dluhopisy mají dobu splatnosti do jednoho roku. Patří mezi ně např. státní pokladniční poukázky, komerční papíry vydávané podniky (s obvyklou 45denní splatností) nebo depozitní certifikáty peněžních ústavů.
 • Střednědobé dluhopisy mají dobu splatnosti od jednoho roku do deseti let.
 • Dlouhodobé dluhopisy mají dobu splatnosti nad deset let.

Typy dluhopisů podle způsobu úročení

Úročení dluhopisů považují zejména malí investoři za rozhodující faktor. Zjednodušeně se dluhopisy z tohoto hlediska dají rozdělit na kuponové a bezkuponové, podrobněji takto:

 • Dluhopisy s pevným kuponem mají úrok sjednaný při emisi neměnný po celou dobu jejich životnosti. Výhodou je snadný výpočet zisku a nevýhodou nerentabilnost v případě ekonomických výkyvů.
 • Dluhopisy s proměnlivým variabilním kuponem mají úrok závislý na referenční sazbě (často mezibankovní), k níž je připočítána přirážka kompenzující vyšší riziko.
 • Dluhopisy s nulovým kuponem nemají žádné úroky – investor dosáhne výnosu tím, že je nakoupí s diskontem, tzn. pod nominální hodnotou, kterou musí dlužník splácet.
 • Indexované dluhopisy mají úroky vázané na vývoj indexů mezd, cen, zlata, ropy a dalších komodit (např. americké státní dluhopisy TIPS).

Další typy dluhopisů
Dluhopisy jsou typově vskutku rozmanité. Kromě výše uvedených si stručně představíme ještě další:

 • Konvertibilní (opční) – spojené i s právem výměny na akcie v době splatnosti.
 • Prioritní – s právem majitele na přednostní úpis akcií dané společnosti.
 • Podřízené – nevýhodné v případě krachu emitenta, protože pohledávky jejich majitelů se uspokojují až na konec.
 • Svlečené – rozdělené na dvě části s různými podmínkami.
 • Vypověditelné – s možností předčasného splacení.
 • Perpetuitní – bez stanoveného data splatnosti.
 • Naturální – s kuponovými platbami v určité komoditě.
 • S odloženou platbou – nepřinášející v prvních letech žádný úrok.